Njordr News

Njordr utreder förutsättningar för vindkraft i Övertorneå kommun

Publicerad

7.11.2023

Njordr har genomfört ett stort övergripande arbete med att se över olika samhällsintressen över hela el-område 1 i norra Sverige. Vår utgångspunkt är att försöka hitta så stora områden som möjligt lämpliga för vindkraftsetableringar, med initialt så få kända motstående intressen som möjligt. Detta gör vi med hjälp av kartanalys av offentliga kartskikt samt genom att analysera kommuners översiktsplaner och vindbruksplaner. Vi har även i vårt arbete en tidig dialog med kommun, markägare och rennäringens företrädare.

Vi har identifierat 3 delområden som vi kallar Norrvind. Tillsammans har de 3 delområdena en potential för upp till 95 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på ca 850 MW med en möjlig elproduktion på upp till 2400 GWh/år. Detta skulle vara ett värdefullt bidrag till den högt efterfrågade gröna energin som industrisatsningarna i norra Sverige medför. En anläggning av nämnd storlek ger också arbetstillfällen, dels under byggnationen, dels under driftstiden. Vi räknar med att en vindkraftpark av denna storlek under driftstiden på 30–35 år ger ett behov av ca 35 årsanställda i form av vindkraftstekniker, väghållare, fastighetsskötare samt elektriker.

För närvarande pågår arbete med att sätta en exempel layout och förbereda underlag för samråd som planeras genomföras med länsstyrelse, kommun, närboende och särskilt berörda under vintern 2023–2024. Under 2024 planeras inventeringar av bland annat djur & natur genomföras och under hösten 2024 sammanställs en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Dessa underlag tas fram för att kunna lämna in en ansökan om miljötillstånd.

Projektering av vindkraft har ofta långa och tidskrävande tillståndsprocesser, men målsättningen är att projektet ska kunna börja byggas år 2028 och vara i full drift kring 2030.

Njordr är en målinriktad utvecklare av vind och solkraftsprojekt, med målsättningen att bli en ledande aktör i Norden. Vi skapar långsiktiga värden genom utveckling av förnybar elproduktion, för att möjliggöra grön industri och skapa arbetstillfällen. Vi har positionerat oss för att bidra till den regionala energiomställningen med en betydande och diversifierad portfölj av storskaliga projekt i utvecklingsfasen. Vårt erfarna team identifierar, vidareutvecklar och optimerar vind och solkraftsprojekt med målsättningen att Njordr ska blir en av de ledande nordiska företagen inom förnybar energi.

För frågor kring projektet:

Linus Fallai, projektledare för projektet Norrvind på Njordr AB, telefon: 0706 810 405, E-post linus.fallai@njordr.se

Tomas Fransson, bolagslantmätare på Sveaskog som är huvudsaklig markägare för de 3 områdena, telefon: 08-655 90 81, E-post: tomas.fransson@sveaskog.se

Fornebuveien 1

1366 Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information