Markägare

Markägare? Arrendera ut din lågproduktiva mark till oss och gör den lönsam med solceller

Vi på Njordr letar efter lämpliga marker att bygga solcellsparker på. Gör du bedömningen att din mark är lämplig för detta? Läs nedan och kontakta oss för att diskutera vidare!

Är din mark lämplig för en solcellspark?

Lågvärdig mark

Mark som har ett lågt värde och inte brukas kan i stället användas till elproduktion och generera intäkter.

Mark större än 15 hektar

Vi söker efter större sammanhängande och relativt plan mark på 15 hektar och uppåt.

Nära till möjlig elanslutning

Närhet till elanslutning minskar kostnaderna och ökar lönsamheten.

Bra solinstrålning

Högre solinstrålning innebär en högre produktion vilket ökar lönsamheten.

Varför ska du arrendera ut din mark för en solcellspark?

Lönsam markanvändning

Mark som anses ha ett lågt ekonomiskt värde kan i stället bli en intäktskälla i form av en solcellspark.

Enkel och reversibel installation

Installationen för en solcellspark är snabb och enkel och i princip helt reversibel. Detta betyder att marken kan återställas efter parkens livslängd.

Låg påverkan på mark och omgivning

En solcellspark producerar utsläppsfri elenergi och är därmed positivt för klimatet. En solcellspark förorenar heller inte din mark. Driften av parken är i princip ljudlös och kräver minimalt underhåll.

Lokalt producerad förnybar el

Solcellsparken bidrar med lokalt producerad förnybar elenergi vilket både skapar förutsättningar för lägre lokala elpriser och kan främja företagsetablering i parkens omnejd.

Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

FAQ

Vanliga frågor och svar för markägare

Vilken typ av mark lämpar sig för solceller?

Det finns många olika faktorer som spelar in i om marken är lämplig och måste bedömas från fall till fall. Men några optimala förhållande är följande:

  • Marken är sammanhängande och förhållandevis plan.

  • Marken är lämplig för pålning då denna metod är billigast att använda vid installation av solceller. Annan mark kan också vara lämplig, men kan kräva mer omfattande markförberedelser.

  • Marken ska ha en relativt närliggande möjlighet för nätanslutning för att hålla anslutningskostnaden för solcellsparken nere.

  • Marken behöver ha de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna uppfylla kraven som ställs för att få tillstånd från din kommun och/eller Länsstyrelsen. Vi ser bland annat på riksintressen, kulturmiljöer, naturvärden, fornminnen med mera. Detta är en del av utredningsarbetet vi genomför.

Vad behöver jag göra som markägare?

Det enda du behöver göra som markägare är att arrendera ut marken. Vi hanterar tillståndsansökan, bygglovshantering, projektering och byggnation.

Vad är livslängden för solcellsparken och vad händer när den har uppnåtts?

Solcellsparken har en livslängd på upp till 40 år. När den har nått sin livslängd så kan marken återställas och stora delar av installationen återvinnas.

Hur påverkas marken av solcellsparken?

Marken påverkas tillfälligt vid själva installationen av solcellsparken i form av att till exempel eventuell sly behöver tas bort, grävning av kabelschakt och tillfälliga grusvägar för trafik under anläggningsskedet. När sedan installationen är färdig och solcellsparken tas i drift lämnas marken i stort sett orörd. I vissa fall kan marken inom parken fortfarande användas som betesmark. Efter parkens livslängd kan marken återställas.

Hur lång tid tar det tills solcellsparken producerar el?

När arrendeavtalet är signerat påbörjas den aktiva delen i processen med till exempel konceptuell design, samråd, inventeringar och tillståndsansökan. Det tar mellan 1–3 år för att nå tillstånd och inkoppling till elnätet och sedan ytterligare 3–6 månader för själva byggnationen och installationen av solcellsparken innan den tas i drift och börjar producera el. En större park kan ta upp till ett år att bygga.

Kan jag arrendera ut skogsmark för en solcellspark?

Skogsmark kan vara lämpligt för solcellspark men är oftast dyrare och kräver mer förberedelser i form av avverkning och markförberedelser. Kontakta oss så tittar vi närmare på möjligheten för just din skogsmark.

Vad får man i arrendeersättning?

Ersättningsnivån bestäms av hur lämpliga förutsättningarna är för marken som markägaren vill arrendera ut. Plan mark som inte odlas, är lätt att bereda, med närhet till elanslutning, med bra solinstrålning och utan skuggande omgivning är mer fördelaktig än mark som inte har optimala förutsättningar. Ersättningsnivån kan vara betydande i jämförelse med vad marken annars skulle kunna generera i form av intäkter.

Fornebuveien 1

Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information