Njordr News

Njordr utreder förutsättningar för vindkraft i Högsby kommun

Publicerad

29.1.2024

25 januari 2024

Njordr Renewable Energy har sedan början av 2023 utrett möjligheterna för etablering av vindkraft i Kalmar län och lokaliserat ett område i Högsby kommun. Projektområdet, som vi kallar Vilemossen, ligger cirka 3 kilometer öster om Högsby centralort. I våra tidiga studier av området ser vi att det finns goda förutsättningar för en vindkraftsetablering och fortsatt intressant att utreda.

Initialt ser vi att det finns goda vindresurser och få motstående intressen inom området. Vår dialog med berörd markägare, Sveaskog Förvaltnings AB, är mycket positiv.

Njordr har genomfört en övergripande utvärdering av elområde 4, med fokus på kommuner i Kalmar län. Vår utgångspunkt är att hitta så lämpliga områden som möjligt för vindkraftsetablering, med så få kända motstående intressen som möjligt. Detta gör vi med hjälp av kartanalys av offentliga kartskikt, beräkning av vindenergi, dialog med myndigheter och övriga intressenter. Vi har i även vårt arbete en tidig dialog med flera olika företrädare för kommunen, politiker och tjänstemän, och detta arbete kommer att fortsätta under hela processen.

Projektområdet Vilemossen har en potential för upp till 18 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på ca 160 MW med en möjlig elproduktion på upp till ca 490 GWh/år. Detta skulle vara ett värdefullt bidrag till den högt efterfrågade gröna energin som så väl behövs i södra Sverige och specifikt i elområde 4 med de idag högsta elpriserna i landet.  

En anläggning av denna storlek ger också möjlighet för nyetablering av grön industri som är i behov av grön förnybar energi. Med nyetableringar följer även nya arbetstillfällen, som i sin tur bidrar till utveckling av kommunen och samhället i stort. Även i etableringsfas och driftstid skapas nya lokala jobb i form av entreprenadarbeten, vindkraftstekniker, väghållare, fastighetsskötare, elektriker samt inom hotell och restaurang. Vi har från liknande projekt tagit fram beräkningar på att en vindkraftpark av denna storlek under byggtid skapar ca 100 årsanställningar, varav 50 i regionen och under driftstid på 30–35 år ger ca 100 årsanställningar.

För närvarande pågår arbete med att ta fram en exempellayout och förbereda underlag för samråd som planeras genomföras med länsstyrelse, kommun, närboende och särskilt berörda under 2024. Under perioden tidig vårvinter fram till sommaren 2024 planeras inventeringar genomföras av bland annat djur & natur och under höst-vinter 2024 sammanställs en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Dessa underlag tas fram för att kunna lämna in en ansökan om miljötillstånd.

Målsättningen är att projektet ska kunna börja byggas år 2028 och vara i full drift kring 2030.

Njordr Renewable Energy är ett företag som utvecklar vind-och solkraftsprojekt, med en tydlig målsättning att bidra till den nordiska energiomställningen. Vi skapar långsiktiga värden genom utveckling av förnybar energiproduktion till nytta för grön industri och för arbetstillfällen. Vi är idag väl positionerade för att bidra till den regionala energiomställningen, med en betydande och diversifierad portfölj av storskaliga projekt. Vårt erfarna team identifierar, utvecklar och optimerar vind-, sol- och hybridprojekt, vilket bidrar till att positionera Njordr som ett ledande företag inom utveckling av förnybar energiproduktion.

För frågor om projektet

Fredrik van den Broek, projektledare för projekt Vilemossen på Njordr AB, telefon: 072-394 10 70
E-post fredrik.vandenbroek@njordr.se

Tomas Fransson, bolagslantmätare på Sveaskog som är huvudsaklig markägare för området, telefon: 08-655 90 81, E-post: tomas.fransson@sveaskog.se

Fornebuveien 1

1366 Lysaker, Oslo

Norway

GDPR information